aktuality 2016

CO SE UDÁLO

18. 12. 2016

Vánoční defilé 2016

Náš oddíl uspoøádal v Divadle ALFA každoroèní Vánoèní defilé. Letos to bylo již po 18. Je to slavnostní zhodnocení uplynulého roku a dìvèata ukázala rodièùm, pøíbuzným a známým, jak pokroèila se svými sportovními dovednostmi.

26. 11. 2016

IV. kolo Českého poháru 2016

26.11. v Praze skonèila série Èeskomoravského poháru ­ èeská èást. V krásnì vyzdobené hale Vodních staveb se ètvrtým závodem dobojovalo v základní èásti. Naše dìvèata celkovì obsadila 6.místo. I když se výsledky našich dìvèat stále lepšily, bohužel vstup do prvních kol byl poznamenán velkou absencí a tento tréninkový deficit se velmi tìžko dohánìl.

5. 11. 2016

Vinohradský pohár

V Praze se konaly závody o “ Vinohradský pohár “ ve spoleèných skladbách. Naše dìvèata se zúèastnila pod vedením trenérky Kristýny Michelové a podruhé v této sezónì stanula na bronzovém stupínku. Gratulujeme.

22. 10. 2016 a 23. 10. 2016

Velká cena Plzně a I. kolo Českého poháru 2016
ve společných skladbách linie B

Nejlépe se daøilo týmu Kristýny Michelové v V. kategorii, ve které naše dìvèata vyhrála a získala nejen zlaté medaile, ale i pohárový dort.
K vítìzství gratulujeme. V tøetí kategorii na 1.až 2. místì skonèila naše spoleèná skladba s obruèemi, které se v sobotu nedaøilo a obsadila v prvním kole Èeského poháru 8. místo. Tøetí místa pak obsadila ve II. kategorii dìvèata pod vedením Kláry Windsorové a ve IV. kategorii Marcela Slachová a Káa Havrylovská.
Všem našim závodnicím a trenérkám gratulujeme.

15. 10. 2016

Velká cena Chomutova

Naše dìvèata mají za sebou první závod sezóny. Gratulujeme závodnicím Karolínì Strakové, Vandì Janù, Ráchel Zahradilové, Kristýnì Beránkové, Alžbìtì Beèváøové a Anastázii Avakjan k zisku bronzových medailí a samozøejmì trenérce Kristýnì Michelové.

20. 4. 2016

Jarní pohár a Spring Cup

O víkendu probìhly hned 2 závody ­ Jarní pohár a Spring Cup. Brzy se mùžete tìšit na fotky a výsledky.

12. 4. 2016

Cheb

9.4. se také konala v Chebu kavalifikace na MÈR malých skupin v art disciplínách. Náš tým pod vedením Kristýny Michelové postoupil na MÈR z druhého místa. Postupovaly jen 3 týmy. Gratulujeme.

11. 4. 2016

Praha ­ Goodwill Cup 2016

Na Motorlet do Prahy jezdíme moc rádi. Krásná hala uvítala 25 sportovních oddílù z ÈR a organizátoøi rozdìlili závod na èást pro základní program, kombinovaný a volný program. Je jen málo takových závodù, kde mohou diváci spatøit všechny disciplíny moderní gymnastiky.

Nám nejvìtší radost udìlala Karolína Straková, která získala zlatou medaili. Støíbrnou si odvážela Káa Havrylovská, Stázièka Avakjan a Alžbìta Beèváøová. Bronzovou pak Vanda Janù. Na 8. místì se umístila Jùlinka Kuèajeva.

Gratulujeme medailistkám a dìkujeme poøadatelùm za krásný závod.

4. 4. 2016

Mariánské Lázně (kombinovaný program)

Dìkujeme Olze Vodièkové za uspoøádání pøátelského závodu pro kombinovaný program. Dìvèata si vyzkoušela nové sestavy a hlavnì jela domù ovìšena medailemi a to se jim líbilo.

Káa získala zlatou za sestavu s obruèí a støíbrnou ve víceboji. Støíbrnou ve víceboji získala Stázièka a za švihadlo bronzovou. Marcelka pak bronzové medaile za víceboj a družstva.

22. 3. 2016

Tábor –  první závod v sezóně

Do krásného historického mìsta v Jižních Èechách jsme zavítali na závody vlastnì poprvé. Našim závodnicím se závod podaøil a tak jsme mohli vézt domu 3 medaile. Støíbrnou, bronzovou a bramborovou.

Ráchel se sice dopustila chyb, ale pøesto jí její nová krásná sestava a výkon staèil na støíbrný stupínek, i když konkurence nebyla vùbec malá a tomuto výsledku jsme po dokonèení sestavy moc nevìøili. Nakonec vybojovala druhé místo a tak jí patøí velká gratulace.